Adopteer voorwaarden

                                      ALGEMENE VOORWAARDEN

                                         "ADOPTEER EEN KOE"

 

Adoptievriend

  • De adoptievriend ontvangt van de Boebadoe Farm na betaling van de factuur een adoptiecertificaat waarin de naam, geslacht, geboortedatum en levensnummer van de koe gespecificeerd worden. De adoptie komt bij voorkeur tot stand tijdens een bezoek van de adoptievriend aan de boerderij of via de site www.boebadoefarm.nl. 
  • De adoptievriend wordt ten minste 1 keer per jaar uitgenodigd op het bedrijf en kan dan (in principe) de geadopteerde koe ontmoeten. Optioneel is het maken van aanvullende afspraken tussen de Boebadoe Farm en de adoptievriend bijvoorbeeld over bezoekrecht. De adoptievriend ondersteunt met het adoptiegeld de Boebadoe Farm bij duurzame ontwikkeling. Het boerderijbezoek biedt de adoptievriend en de boer de gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan.
  • De adoptievriend gaat de overeenkomst in principe aan tot wederopzegging. De wederopzegging kan direct plaats vinden, maar er vindt geen restitutie plaats van het in het lopende jaar betaalde adoptiebedrag. In geval van overlijden van de koe, verwacht of onverwacht, stelt de Boebadoe Farm de betrokken adoptievriend daarvan in kennis en biedt de adoptievriend binnen 1 maanden een nieuwe koe aan.

 Boebadoe Farm verplicht zich tot het volgende:

  • Boebadoe Farm biedt melkkoeien en jongvee ter adoptie aan adoptievrienden.
  • Boebadoe Farm geeft op www.boebadoefarm.nl een waarheidsgetrouw beeld van de invulling van adopteer een koe op het bedrijf.
  • Boebadoe Farm houdt de administratie van adoptievrienden en geadopteerde koeien zorgvuldig bij in het administratiesysteem .
  • Boebadoe Farm organiseert gastvrijheid op het bedrijf onder andere door adoptievrienden ten minste 1 keer per jaar op het bedrijf uit te nodigen.
  • Boebadoe Farm communiceert regelmatig (minstens 2x per jaar) met haar adoptievrienden over de gang van zaken op het bedrijf.
  • Boebadoe Farm streeft naar duurzame ontwikkeling door zich doelen te stellen en aan de realisatie daarvan te werken, en informeert adoptievrienden daarover.
  • Boebadoe Farm maakt jaarlijks in de nieuwsbrief aan adoptievrienden bekend aan welk duurzaam doel de adoptiebijdrage wordt/is besteed.